Zespół

 

mgr Aleksandra Kil

Doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa UWr, przygotowuje pracę doktorską Od humanistyki cyfrowej do analogowej. Poznanie humanistyczne w perspektywie zwrotu cyfrowego. Otrzymała Fulbright Junior Advanced Research Award i w 2017/2018 prowadzi badania na Uniwersytecie Nowojorskim oraz Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara. Współpracowała z Digital Methods Initiative na Uniwersytecie Amsterdamskim. Członkini Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. Zainteresowana badaniami nowych mediów, teorią aktora-sieci i filozofią współczesnej humanistyki. Współautorka książki Issue Mapping for an Ageing Europe [kontakt: aleksandra.kil-matlak@uwr.edu.pl, academia.edu].

dr Jacek Małczyński
Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UWr, autor pracy doktorskiej pt. Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach i miejscach pamięci Holocaustu. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich” oraz „Przeglądzie Kulturoznawczym”. Współredaktor książek: Do rzeczy! Szkice kulturoznawcze (2011) oraz Kultura nie-ludzka (2015). W 2015 odbywał staż w Leiden University Centre for the Arts in Society. W ramach prac Laboratorium koordynuje projekt dotyczący antropocenu.

dr Rafał Nahirny
Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Napisał książkę o mikrohistorii i granicach humanistycznego poznania człowieka pojedynczego. Obecnie zainteresowany nowymi technologiami w kontekście rozważań nad etyką i estetyką prywatności. W Laboratorium opiekuje się dronami i prowadzi stronę internetową [kontakt: rafal.nahirny@uwr.edu.pl, academia.edu].

mgr Joanna Sieracka
Doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Absolwentka MISHiS, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Utrechcie, gdzie pogłębiała swoje zainteresowania z zakresu gender studies. Przygotowuje pracę doktorską na temat kategorii kobiecego doświadczenia w dyskursach feministycznych i postfeministycznych.

dr hab. Renata Tańczuk
Adiunkt w Insty­tu­cie Kul­tu­ro­znaw­stwa Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego. Członek Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka książki Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako aktywność kulturalna. Współ­re­dak­torka Aksjo­ty­czych prze­strzeni kul­tury, Audiosfery miasta, Audiosfery Wrocławia oraz Do rzeczy! Szkice kulturoznawcze. Zain­te­re­so­wana huma­ni­styczną wie­dzą o kul­tu­rze i studiami nad rzeczami, kolekcjonowaniem oraz sound studies.

dr hab. Dorota Wolska – kierowniczka Laboratorium
Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktorka „Prac Kulturoznawczych”. Autorka książki Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej. Współredaktorka Kultury i tragiczności, Aksjotyczych przestrzeni kultury oraz Geertza – lokalnej lektury. Zainteresowana humanistyczną wiedzą o kulturze i współczesna kondycją humanistyki. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i John-F. Kennedy Institut für Nordamericastudien.

dr Magdalena Zamorska
Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Opublikowała książkę Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy butō (2014). Do jej zainteresowań badawczych należą strategie twórcze w sztukach performatywnych, zagadnienia doświadczania, percepcji, recepcji performansu, a także splot sztuki z technologią i nauką. [kontakt magdalena.zamorska2@uwr.edu.pl, academia.edu].

WSPÓŁPRACA:

prof. Dariusz Czaja, Uniwersytet Jagielloński
Mateusz Gietner
prof. Dorota Głowacka, University of King’s College, Halifax, Kanada
mgr Dawid Junke, Uniwersytet Wrocławski
prof. Leszek Koczanowicz, SWPS Wrocław
mgr Michał Matlak, European University Institute, Florencja
dr hab. Roma Sendyka, Uniwersytet Jagielloński
prof. Barbara Tuchańska, Uniwersytet Łódzki